Tagasivaade:

MAJANDUSJULGEOLEK 2019

konverentsile

Eesti 100Pluss Visioon

ECOSEC Anniversary Conference: ESTONIAN 100PLUS VISION

Peasponsor

Korraldaja

Toetaja

e-Turunduspartner

Meediapartner

Koostööpartnerid

Toimumiskoht


ESINEJAD

Konverentsil eeskõnelevad majanduse ja julgeoleku valdkonna rahvusvaheliselt tunnustatud kõneisikud ja eksperdid nii avalikust kui erasektorist. Käsikäes täna aktuaalsetele globaalsetele teemadele arutletakse põhjalikult Eesti jaoks täna olulisi teemasid. Seatakse sihte ja eesmärke, mis on meie eduka majandusarengu jätkamiseks ja jätkusuutliku julgeolekuolukorra tagamisel oluliseks garantiiks tulevikus. Konverentsi teemasid läbivalt sõnastatakse kokkuvõtlikult EESTI 100PLUSS VISIOON – kuidas innovaatiliselt ja jätkusuutlikult Eesti riigi majandusarengut tagada ning  laiapõhjalist ja stabiilset julgeoleku olukorda targalt hoida ja kindlustada.

OSALEJAD

Ettevõtete/asutuste juhtkonnad, omanikud ja nende esindajad. Tugistruktuuride sh IKT-, AML-, finants-, kommunikatsiooni-, auditi-, järelevalve-ja riskijuhid. Samuti äri- ja majandusarengu ning julgeoleku tagamise valdkonnaga seotud ja/või kokku puutuvad spetsialistid ja eksperdid. Kolmanda sektori ning siseriikike-ja rahvusvaheliste organistasioonide esindajad. Kõik kes huvituvad ja/või soovivad kaasa rääkida Eesti ja laiemalt meie regiooni ning samuti maailma majandusjulgeolekuga seonduvatel olulistel teemadel ja hoida kätt pulsil olulistel sündmuste arengus.

FOOKUSES

Globaalse majanduse ja hübriidjulgeoleku kesksed rahvusvahelised teemad. Kitsamalt Eesti ja meie lähiregiooni majandusjulgeolekut enim mõjutavad tegurid ja võimalikud trendid. Kaardistatakse erinevaid riske ja prognoositakse nende realiseerumise võimalikkust. Hinnatakse Eesti ja meie partnerite võimekust reageerida ja/või sekkuda kiirelt ja adekvaatselt võimalikele negatiivsetele arengutele ja/või pahatahtlikele agressioonidele. Sõnastatakse kriitilised siseriiklikud strateegiad ja võtmetegevused võimalikult efektiivseks majandusarenguks ja julgeoleku tagamiseks.

Konverentsil esinejad:


Vadim KLEINER

Director of Research at Hermitage Capital Management

Jaan PRIISALU

Dotsent, TalTech

Jüri SEILENTHAL

Välisministeeriumi välismajanduse osakonna peadirektor

Marko MIHKELSON

Eesti NATO Ühingu nõukogu esimees

Urmas REINSALU

Justiitsminister

Kalev PIHL

SK ID Solution juhatuse liige

Kristi RAIK

Eesti Välispoliitika Instituudi direktor

Ats ONEMAR

Infoturbeanalüütik / CISA, Security Software

Raul RIKK

Küberjulgeoleku nõunik, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Rain OTTIS

Professor, TalTech, Infotehnoloogia teaduskond

Klaid MÄGI

Asepresident, CybExer Technologies

Lavly PERLING

Riigi peaprokurör, Riigiprokuratuur

Kusti SALM

Kaitseinvesteeringute osakond, Kaitseministeerium

Holger MÖLDER

Dotsent, TalTech, Majandusteaduskond

Peeter TALI

Asedirektor, NATO StratCOM COE

Agnes KASPER

Dotsent, TalTech, Majandusteaduskond, ENISA nõunik

Kilvar KESSLER

Finantsinspektsiooni juhatuse esimees

Madis REIMAND

Rahapesu andmebüroo juht

Martin ILUMETS

Partner, FINESTO ADVISORS

Käsper KIVISOO

Deputy Director, Research and Strategic Analysis

Kalev STOICESCU

EESTI 200

Reigo REIMAND

Partner, FINESTO ADVISORS

Martin ARPO

Peadirektori asetäitja, Kaitsepolitseiamet

Kava

8:30 – 9:00

Hommikukohv

9:00 – 9:05

Sissejuhatus

Reigo REIMAND,

FINESTO Advisors

9:05 – 9:30

Avakõne: EESTI MAJANDUSJULGEOLEKU 100-PLUSS VÄLJAKUTSED

Martin ARPO,

Peadirektori asetäitja, Kaitsepolitseiamet

9:30 – 10:30

Paneel: EESTI JULGEOLUPOLIITIKA- JA VÄLISMAJANDUSKOOSTÖÖ TULEVIK

Paneeldiskussioon:

Marko MIHKELSON,

Eesti NATO Ühingu nõukogu esimees, Riigikogu väliskomisjoni esimees

Jüri SEILENTHAL,

välismajanduse osakonna peadirektor, Välisministeerium

Kristi RAIK,

Eesti Välispoliitika Instituudi direktor

Moderaator:

Kalev STOICESCU,

EESTI 200

Teemad:

Reeglitel põhineva maailmakorra tulevik: 

– EL ja USA suhted ehk transatlantika; 

– USA ja Hiina vastasseis ja mõjud Eestile. Küsitav – otsene kasu, aga külmumisefekt.;

– EL ja tema lähinaabruse suhted, jätkuvalt – Euroopa Liidu tulevik (megakaubandusblokid);

Globaalse rahvusvahelise poliitika kontekst sh multilateralismi nõrgenemine, protektsionismi tõus;

ELi väliskaubanduspoliitika ja Eesti huvid selles Eesti osalemine Rahvusvahelistes ühendustes, organisatsioonides ja lepetes. Kaubanduslepped ja konsulaarpoliitika uued suunad.

Ettevõtjate ootustele vastav välismajanduskoostöö.

Kuidas suurendada Eesti atraktiivsust välisinvesteeringutele / investoritele? 

Eesti välismajanduspoliitika prioriteedid ja väljakutsed Eesti Investeeringute vajadus lähikümenenditel.

Eesti osalus kõikjal kus võimalik – et oleks silmad lahti (EL, WTO, OECD) Kaubanduslepped – US?

Kas 1. märts on ikka jõus? Brexiti nö „järelkoristus“

Äridiplomaatia: Eesti investeeringute ja ettevõtluskeskkond, ekspordi edendamine, turism, ettevõtete probleemide lahendamine.

10:30 – 11:00

Kohvipaus

11:00 – 12:00

Paneel: EESTI KAITSETÖÖSTUSE JA DIGITIIGRITE GLOBAALNE AMBITSIOON

Ettekanne: “Eesti küber kogemusega maailma vallutamas”

Klaid MÄGI,

asepresident, CybExer Technologies

Ettekanne: „Eesti kaitsetööstuse arendamine ja Eesti riigikaitse“

Moderaator:

Kusti SALM,

Kaitseinvesteeringute osakond, Kaitseministeerium

Jaan PRIISALU,

dotsent, TalTech

Paneeli aruteluteemad:

EKTL ja IKT ettevõtete edulood ja tagasilöögid globaalsetel turgudel.

Kuidas Eesti head IKT ja kaitsetööstuse mainet veelgi edukamaks äriks- ja majanduskoostööks pöörata?

Avaliku ja erasektori ühiste edulugude sümbioos ja võtmetegurid?

Uued võimalikud ärisuunad ja eksportturud.

Eesti fenomen Aasia turul – edulood ja probleemkohad.

12:00 – 13:00

Lõuna

13:00 – 13:30

Paneel: EESTI PANKADE OSALUS RAHVUSVAHELISTES RAHAPESUAFÄÄRIDES

Ettekanne: „Red“ MONEY-laundering AFFAIRS related to Estonia

Vadim KLEINER,

Director of Research at Hermitage Capital Management

13:30 – 14:30

Paneel: EESTI FINANTSJULGEOLEKU KRIISIAASTAD – MÕJUD JA ÕPPETUNNID – KUIDAS EDASI?

Ettekanne: “Riigi roll ja vastutus rahapesu tõkestamisel”

Urmas REINSALU,

Eesti Vabariigi Justiitsminister

Paneeldiskussiooni moderaator:

Reigo REIMAND,

partner, FINESTO Advisors

Kilvar KESSLER,

juhatuse esimees, Finantsinspektsioon

Lavly PERLING,

Riigi Peaprokurör, Riigiprokuratuur

Madis REIMAND,

Rahapesu andmebüroo juht

Teemad:

Riigi vastutuse printsiip – rahapesu tõkestamisel. Pankade ja nende juhtorganite vastutus; Rikkumised, mille alusel võeti pankadelt tegevusload;

Finantssektori riskiisu vs hoolsusmeetmed – kuidas saavutada turul mõistlik tasakaal? Rahapesukuritegude menetlemise eripärad;

Millised on muutused FI ja RAB-i järelevalves ning väär-ja haldusmenetluse praktikates? Kuidas muuta rahapesukuritegude kriminaal- ja kohtumenetlus efektiivsemaks?

14:30 – 15:00

Kohvipaus

15:00 – 16:00

Paneel: EESTI KÜBERTURVALISUSE STRATEEGIA UUED VÄLJAKUTSED

Ettekanne: „Uue küberturvalisuse strateegia väljakutsed“

Raul RIKK,

küberjulgeoleku nõunik, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Paneeldiskussioon:

Ats ONEMAR,

infoturbeanalüütik / CISA, Security Software

Rain OTTIS,

Infotehnoloogia teaduskond, Tarkvarateaduse instituut, TalTech

Kalev PIHL,

juhatuse liige, SK ID Solution

Moderaator:

Agnes KASPER,

Majandusteaduskond, TalTech

Teemad:

Eesti uus küberturvalisuse strateegia 2019 – 2022;

Kas uus strateegia on piisavalt erasektorit kaasav;

Uute IKT tehnoloogiate sh ID ja mID arengud maailmas;

EU/Eesti marginaliseerumine IT turbelahenduste defineerimisel – globaalsed ohud ja koostöö;

Küberturbe standardiseerimine EU poolt;

Eesti IKT tööjõu turg ning uute fookuste otsimine.

16:00 – 17:00

Paneel: HÜBRIIDOHUD – DESINFORMATSIOON, PROPAGANDA JA KÜBERRÜNDED

Panelistid:

Peeter TALI,

asedirektor, NATO StratCOM COE

Käsper KIVISOO,

teadusuuringute ja strateegilise analüüsi asedirektor, Hybrid COE

Moderaator:

Holger MÖLDER,

Majandusteaduskond, TalTech

Teemad:

EL julgeolekuolukorda ohustavad hübriidohud;

Massiline illegaalne sisseränne, organiseeritud piiriülene kuritegevus ja terrorism;

Ühiskonnas ja avalikus ruumis kasvava populismi ja propaganda;

Hübriidohtude majanduslikud kui poliitilised-strateegilised eesmärgid;

Riiklikud mõjutustegevused (N: Venemaa, Hiina);

Julgeolekukeskkond varjatud identiteediga küberruumis;

Tehnoloogia arengu ja kommunikatsioonivõrgustike laienemise mõjud;

Ümbritseva maailma tõlgendamine keerukus ja kunst;

“Tõejärgsel ajastul” identiteedi loomine ja varjamine.

17:00

Konverentsi lõpp