• 20.02.2020 @ Radisson Blu Hotel Olümpia

  MAJANDUSJULGEOLEK 2020

  ECONOMIC AND SECURITY TALKS


  6´th ECONOMIC SECURITY CONFERENCE

SPONSORLUS | BECOME A SPONSOR

INFO
küsige palun lisa | ask more please:
(+372) 51 73623 | info@finesto.ee


Korraldaja

FINESTO_logoToetaja

isku

e-Turunduspartner

convertal-logoKoostööpartnerid

EATA_logo

     icds     FINESTO_logo
Riigikogu     Taltech     RaidlaRIARIA

 T o i m u m i s k o h t

https://www.majandusjulgeolek.ee/wp-content/uploads/2020/01/TLLZR_DEST_rgb-230x130.jpg

ESINEJAD

Konverentsil eeskõnelevad majanduse ja julgeoleku valdkonna rahvusvaheliselt tunnustatud kõneisikud ja eksperdid nii avalikust kui erasektorist. Käsikäes täna aktuaalsetele globaalsetele teemadele arutletakse põhjalikult Eesti jaoks täna olulisi teemasid. Seatakse sihte ja eesmärke, mis on meie eduka majandusarengu jätkamiseks ja jätkusuutliku julgeolekuolukorra tagamisel oluliseks garandiks tulevikus. Konverentsi teemasid läbivalt arutletakse kuidas tagada stabiilselt Eesti majandusarengut ning kindlustada laiapõhjalist ja stabiilset julgeolekuolukorda.

OSALEJAD

Ettevõtete/asutuste juhtkonnad, omanikud ja nende esindajad. Tugistruktuuride sh IKT-, AML-, finants-, kommunikatsiooni-, auditi-, järelevalve-ja riskijuhid. Samuti äri- ja majandusarengu ning julgeoleku tagamise valdkonnaga seotud ja/või kokku puutuvad spetsialistid ja eksperdid. Kolmanda sektori ning siseriikike-ja rahvusvaheliste organistasioonide esindajad. Kõik kes huvituvad ja/või soovivad kaasa rääkida Eesti ja laiemalt meie regiooni ning samuti maailma majandusjulgeolekuga seonduvatel olulistel teemadel ja hoida kätt pulsil olulistel sündmuste arengus.

FOOKUSES

Globaalse majanduse ja hübriidjulgeoleku kesksed rahvusvahelised teemad. Kitsamalt Eesti ja meie lähiregiooni majandusjulgeolekut enim mõjutavad tegurid ja võimalikud trendid. Kaardistatakse erinevaid riske ja prognoositakse nende realiseerumise võimalikkust. Hinnatakse Eesti ja meie partnerite võimekust reageerida ja/või sekkuda kiirelt ja adekvaatselt võimalikele negatiivsetele arengutele ja/või pahatahtlikele agressioonidele. Sõnastatakse kriitilised siseriiklikud strateegiad ja võtmetegevused võimalikult efektiivseks majandusarenguks ja julgeoleku tagamiseks.

Urmas REINSALU

Urmas REINSALU

Välisminister

Mikk MARRAN

Mikk MARRAN

Välisluureameti peadirektor

Jüri RAIDLA

Jüri RAIDLA

Ellex Raidla Advokaadibüroo vanempartner, Eesti õigus- ja riigiteadlane

Prof. LAURI MÄLKSOO

Prof. LAURI MÄLKSOO

Eesti õigusteadlane ja akadeemik

Dr. CARRI GINTER

Dr. CARRI GINTER

Eesti jurist ja õigusteadlane, Advokaadibüroo Sorainen partner ja vandeadvokaat / Tartu Ülikooli Euroopa õiguse dotsent

Kristi RAIK

Kristi RAIK

direktor, Eesti Välispoliitika Instituut

Heli TIIRMAA-KLAAR

Heli TIIRMAA-KLAAR

Välisministeerium, Eesti küberjulgeoleku erivolitustega diplomaatiline esindaja

Erki KODAR

Erki KODAR

Välisministeeriumi juriidiliste ja konsulaarküsimuste asekantsler


Selle aasta konverentsi teemad on paljuski ajendatud just Eesti ÜRO Julgeolekukomitee peatse eesistumise prioriteetidest: rahvusvaheline õigus, küberjulgeolek, kliimajulgeolek ning majandus- ja julgeolekuhuvide seostest. Samuti globaalne konfliktiennetus ning rahu ja stabiilsuse tagamine. Eeltoodu kaasub ka meie traditsiooniliste peateemadega: välismajanduse- ja julgeolekupoliitika, energiajulgeolek, transpordi-, taristu- ja infraobjektidega seotud majandushuvid ja julgeolek.

Konverentsi ettekannetes ja paneeldiskussioonides räägitavat käsitletakse eeskõnelejate poolsete seisukohtadena ning kajastatakse avalikus meediaruumis objektiivselt ja erapooletult.

Marko MIHKELSON

Marko MIHKELSON

Eesti NATO Ühingu nõukogu esimees, Riigikogu väliskomisjoni esimees

Ph.D. Veiko PALGE

Ph.D. Veiko PALGE

Tartu Ülikooli Füüsika Instituut

Prof. JAREK KURNITSKI

Prof. JAREK KURNITSKI

Akadeemik, TTÜ ja Aalto Ülikooli professor

Margus NOORMAA

Margus NOORMAA

Riigi Infosüsteemi Ameti peadirektor

Karl Mattias SEPP

Karl Mattias SEPP

Eesti NATO Ühingu projektijuht

Piret KUUSIK

Piret KUUSIK

Nooremteadur, Eesti Välispoliitika Instituut/RKK

Kristina PRALLA

Kristina PRALLA

Tartu Ülikool, rahvusvahelise õiguse magistriprogrammi tudeng

Taavi MADIBERK

Taavi MADIBERK

Tegevjuht ja asutaja, Skeleton Technologies

Kilvar KESSLER

Kilvar KESSLER

juhatuse esimees, Finantsinspektsioon

Artur LUIK

Artur LUIK

Eetiline häkker, Bolt Technology OÜ, varasemalt Skype / Microsoft

KONVERENTSI KAVA • Liivalaia 33, Tallinn
  Eesti

 • 20. veebruar 2020

 • Küsi lisainfot:
  info@finesto.ee I (+372) 517 3623

PÄEVAKAVA • 8:30

  Registreerumine ja hommikukohv
 • 9:00

  Avasõnad ja sissejuhatus
 • 9:05

  Avaettekanne:
  EESTI RAHVUSVAHELISES JULGEOLEKUKESKKONNAS 2020
 • 9:20

  I paneel: EESTI VÄLISMAJANDUS- JA JULGEOLEKUPOLIITIKA PEAMISED VÄLJAKUTSED  2020
  Ettekanne: 
  Eesti ambitsioon ÜRO Julgeolekunõukogu eesistujana
  URMAS REINSALU
  Eesti Vabariigi välisminister
  Avatud diskussioon:

  JÜRI RAIDLA
  Ellex Raidla Advokaadibüroo vanempartner, Eesti õigus- ja riigiteadlane

  MARKO MIHKELSON
  Eesti NATO Ühingu nõukogu esimees, Riigikogu väliskomisjoni esimees
 • 10:15

  Ettekanne:
  MAJANDUSJULGEOLEKU OHUANALÜÜS

 • 10:30

  Lühiettekanne: Noorte seisukohad ja arvamus majanduse, julgeoleku ja poliitika seostest.
  Karl Mattias SEPP, Eesti NATO Ühingu projektijuht

 • 10:45

  Kohvi ja energiapaus
 • 11:15

  II paneel:
  ENERGIA, KLIIMA JA JULGEOLEKU TASAKAAL – SELLE VÕIMALIKKUS

  Ettekanne: Energiatarbimise ja -tootmise ümberkujundamine julgeolekut unustamata
  Prof. JAREK KURNITSKI
  Akadeemik, TTÜ ja Aalto Ülikooli professor

  Paneeldiskussioon:
  ETEA
  , esindaja (TBC)
  ELERING, esindaja (TBC)
  Aruteluteemad:
  Mis on Eesti jätkusuutlikuks majanduskasvuks vajamineva konkurentsivõimelise sh kliimalepet järgiva energia tagamise ja/või tootmise ja/või tarbimise valikud ning julgeolekugarantiid täna?
 • 12:15

  LÕUNA
 • 13:15

  III paneel: RAHVUSVAHELISE ÕIGUSE JA ÕIGLUSE KEHTESTAMINE KRIISIDES

  Lühiettekanne: Noorte seisukohad ja arvamus tänapäeva rahvusvahelise õiguse garantiidest.
  Kristina PRALLA, Tartu Ülikool, rahvusvahelise õiguse magistriprogrammi tudeng. 

  Ettekanne: "Mida tähendab olla rahvusvahelise õiguse subjekt?"
  Prof. LAURI MÄLKSOO
  Tartu Ülikool
  õigusteadlane ja akadeemik 

  Paneeldiskussioon:
  Dr. CARRI GINTER
  SORAINEN Advokaadibüroo / TÜ Euroopa õiguse dotsent

  ERKI KODAR
  Välisministeerium
  Juriidiliste ja konsulaarküsimuste asekantsler

  Prof. LAURI MÄLKSOO
  Tartu Ülikool
  õigusteadlane ja akadeemik
 • 14:15

  V paneel: EESTI KÜBERJULGEOLEKU TAGAMINE – PPP ROLL SELLES
  Ettekanne: (pealkiri täpsustamisel)
  HELI TIIRMAA-KLAAR
  Välisministeerium
  Eesti küberjulgeoleku erivolitustega diplomaatiline esindaja

  Paneeldiskussioon:
  MARGUS NOORMAA
  Riigi Infosüsteemi Amet
  peadirektor

  HELI TIIRMAA-KLAAR
  Välisministeerium
  küberjulgeoleku diplomaat

  Ph.D. VEIKO PALGE
  Tartu Ülikooli teadur
  Füüsika Instituut

 • 15:15

  KOHVIPAUS
 • 15:45

  IV paneel: TRANSPORDI- JA TARISTUOBJEKTIDE ARENDUSED - MAJANDUSLIK JA JULGEOLEKU KAALUTLUS
  Paneeldiskussiooni aruteluteemad:
  Soome lahe infra- ja taristuobjektide strateegilised väljakutsed vs kaasuvad julgeolekuohud.
  Strateegiliste transporditaristute debatt (Rail Baltic, Tallinna trammiliin, Talsinki tunnel ...)

 • 16:45

  FINANTSJULGEOLEK – EESTI, PÕHJALA JA GLOBAALNE KONTEKST
  Ettekanne:
  New AML Transparecy model

*Konverentsi korraldajad jätavad endale õiguse teha programmis erandkorras muudatusi ja täiendusi.

Registreerimine on suletud!